Declaratia 600 pentru anul 2018

Având în vedere publicarea în Monitorul Oficial nr. 1.041 din data de 29 decembrie 2017, s-a adoptat OPANAF nr. 4.140/2017. Prin acest ordin, s-a stabilit noul model pentru declaratia 600 pentru anul 2018.

Astfel, noua declaratie 600 pentru anul 2018, poate fi găsită pe site-ul ANAF începând cu data de 15 ianuarie 2018 și de asemenea o puteți descărca în subsolul articolului.

Cine depune declaratia 600 pentru anul 2018?

Declaratia 600 pentru anul 2018 stabilește două obligații de plată distincte, și anume:

 • I. Contribuția pentru asigurări sociale (CAS);
 • II. Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate (CASS).
I. Contribuția pentru asigurări sociale (CAS)

Potrivit OPANAF nr. 4.140/2017, în Anexa 3, acesta precizează următoarele aspecte privind depunerea declaratiei 600 privind venitul asigurat la sistemul public de pensii:

Persoanele fizice care nu sunt exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale, potrivit prevederilor art. 150 din Codul fiscal, care realizează venituri din activități independente, din una sau mai multe surse de venit prevăzute la art. 148 alin. (2) din Codul fiscal, datorează contribuția de asigurări sociale dacă îndeplinesc următoarele condiții, după caz: (…). 

Având în vedere precizarea de mai sus cuprinsă în ordin, observăm 3 situații:

1) persoanele fizice care sunt exceptate de la plata CAS (art. 150 din Codul Fiscal): pentru veniturile din activități independente, persoanele fizice care sunt asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale sau care au calitatea de pensionar nu datorează CAS;

2) categoriile de venit pentru care se datorează CAS (art. 148, alin (2) din Codul Fiscal): venituri din activități independente, din una sau mai multe surse de venit;

3) îndeplinirea următoarelor condiții:

 • venitul net realizat în anul precedent exclusiv cheltuielile reprezentând CAS, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului: dacă venitul este cel puțin egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie 2018, respectiv 1.900 lei (consultă aici stabilirea salariului minim pentru anul 2018) – se datorează CAS (art. 148, alin. (2), lit. a) din Codul Fiscal);
 • venitul net lunar estimat a se realiza, pentru persoanele care trec de la determinarea venitului net anual pe baza normelor anuale de venit la stabilirea venitului net anual determinat în sistem real: dacă venitul astfel obținut este cel puțin egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie 2018, respectiv 1.900 lei (consultă aici stabilirea salariului minim pentru anul 2018) – se datorează CAS (art. 148, alin. (2), lit. b) din Codul Fiscal);
 • valoarea lunară a normelor de venit, obținută prin raportarea normelor anuale de venit la numărul lunilor de activitate din cursul anului după aplicarea corecțiilor prevăzute la art. 69 din Codul fiscal: dacă valoarea obținută este cel puțin egală cu nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie 2018, respectiv 1.900 lei (consultă aici stabilirea salariului minim pentru anul 2018) – se datorează CAS (art. 148, alin. (2), lit. c) din Codul Fiscal);
 • pentru contribuabii care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, pentru care impozitul pe venit se stabilește potrivit prevederilor art. 72 și 73 din Codul Fiscal, condiția o reprezintă venitul net lunar realizat în anul precedent, rămas după scăderea din venitul brut a cheltuielii deductibile prevăzute la art. 70 din Codul Fiscal, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului: dacă venitul obținut este cel puțin egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie 2018, respectiv 1.900 lei (consultă aici stabilirea salariului minim pentru anul 2018) – se datorează CAS (art. 148, alin. (2), lit. d) din Codul Fiscal).

Astfel, pentru stabilirea datelor privind încadrarea în categoria persoanelor care realizează venituri din activități asupra cărora se datorează CAS, se va bifa căsuțele corespunzătoare de la secțiunea II.1 din declaratia 600 pentru anul 2018 privind îndeplinirea condițiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii.

Observație: declaratia 600 pentru anul 2018 prevede, în cazul persoanelor care nu datorează CAS, posibilitatea de a opta pentru plata acestora. Această opțiune este obligatorie pentru întregul an fiscal (cu excepţia situaţiei în care îşi încetează/suspendă activitatea sau devin persoane exceptate de la plata CAS) . În acest caz se va bifa căsuța de la secțiunea II.2 din declaratia 600.

Atenție: declaratia 600 pentru anul 2018 se depune și pentru stoparea obligațiilor de plată privind asigurările sociale, în acest caz se va bifa situația în care se regăsește contribuabilul la secțiunea II.4 din declaratia 600, astfel:

 • pentru persoanele care au dobândit calitatea de pensionar;
 • pentru persoanele care devin asigurate în sistemul propriu de asigurări sociale;
 • în cazul suspendării temporare a activității potrivit legislației în materie;
 • în cazul încetării activității.
II. Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate (CASS)

CASS se datorează numai de către contribuabilii care realizează venituri anuale cumulate cel puţin egale cu 12 salarii de bază minime brute pe ţară (plafonul de 12 salarii x 1.900 lei = 22.800 lei) din una sau mai multe din următoarele surse de venituri:

– venituri din activiţăţi independente, inclusiv din venituri din proprietate intelectuală pentru care impozitul se reţine la sursă;

– venituri din asocierea cu o persoană juridică;

– venituri din cedarea folosinţei bunurilor;

– venituri din investiţii;

– venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură;

– venituri din alte surse.

Mențiune: concret, persoanele fizice care au realizat, în anul 2017, astfel de venituri enumerate mai sus, în cuantum mai mare de 22.800 lei, au obligații de plată a CASS în anul 2018. Contribuabilii vor bifa căsuța corespunzătoare tipului de venit de la secțiunea III.1 și vor depune declaratia 600 pentru anul 2018, până miercuri,  31 ianuarie 2018 inclusiv.

Observație: contribuabilii care realizează venituri anuale sub nivelul a 12 salarii de bază minim brute pe ţară pot opta pentru depunerea declaraţiei şi plata contribuţiei pentru anul în curs. Opţiunea este obligatorie pentru întregul an fiscal (cu excepţia situaţiei în care îşi încetează/suspendă activitatea). În acest caz se va bifa căsuța de la secțiunea III.2 din declaratia 600 pentru anul 2018.

Atenție: declaratia 600 pentru anul 2018 se depune și pentru stoparea obligațiilor de plată privind asigurările sociale de sănătate. În acest caz se va bifa situația în care se regăsește contribuabilul la secțiunea III.3 din declaratia 600, respectiv: contribuabilul îşi încetează/suspendă temporar activitatea.

Termen de depunere declaratia 600 pentru anul 2018

Contribuabilii trebuie să aibă în vedere două termene, și anume:

• data de 31 ianuarie 2018 inclusiv pentru persoanele fizice care au desfășurat activitate / au avut venituri din cele de mai sus în anul 2017;
• 30 zile de la data începerii activității, pentru persoanele fizice care încep o activitate în cursul anului.

Update: termenul de depunere a fost prelungit pentru data de 15 aprilie 2018 inclusiv → vezi aici

Cum se depune declaratia 600 pentru anul 2018?

Conform instrucțiunilor de completare privind declaratia 600 pentru anul 2018, acesta se depune:

–> prin mijloace electronice de transmitere la distanță: cu ajutorul certificatului digital;

–> pe suport de hârtie, direct la registratura organului fiscal competent;

–> pe suport de hârtie, la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Termen de plată CAS și CASS stabilite prin declaratia 600 pentru anul 2018

 • CAS datorată se stabileşte în continuare de către organul fiscal competent, prin decizie de impunere, pe baza declaraţiei depusă de contribuabil şi se plăteşte trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru;
 • CASS datorată se stabileşte de organul fiscal competent prin decizie de impunere, pe baza declaraţiei depusă de contribuabil. Plata se efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.
PENTRU A DESCĂRCA declaratia 600 PENTRU ANUL 2018 (19.01.2018) PDF – inteligent– CLICK AICI
PENTRU A DESCĂRCA declaratia 600 PENTRU ANUL 2018 (19.01.2018) FORMAT DE HÂRTIE– CLICK AICI

Notă: pentru vizualizarea PDF-ului inteligent, fișierul trebuie descărcat. Vă recomandăm ca, la completarea declaraţiei să se verifice site-ul ANAF, în vederea utilizării ultimei versiuni a PDF-ului inteligent.

Sursă: www.anaf.ro;

Legea 227/2015 privind Codul Fiscal;

OPANAF nr. 4.140/2017 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare utilizate pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice.