Sistemul de TVA la încasare: caracteristici și particularități

Sistemul de TVA la încasare: caracteristici și particularități

Acest material informativ se adresează atât persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA în conformitate cu art. 316 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cât și persoanelor care urmează să se înregistreze în scopuri de TVA. Materialul conține informații generalizate, adresându-se persoanelor impozabile care doresc să se înregistreze în sistemul de TVA la încasare respectiv celor care doresc să nu mai aplice sistemul de TVA la încasare.

Începând cu 01 ianuarie 2014, printr-o modificare adusă Codului Fiscal în baza O.U.G. nr. 111/2013, acest sistem a devenit unul  opțional.

Sistemul de TVA la încasare este caracterizat de următoarele aspecte:

 • exigibilitatea TVA se amână până la data încasării contravalorii integrale sau parțiale a livrărilor de bunuri sau prestării de servicii;
 • deducerea TVA este amânată până la data la care TVA aferentă achiziției bunurilor sau serviciilor a fost achitată furnizorului respectiv presatorului.

Înregistrarea în sistemul de TVA la încasare

Situația 1) Persoanele înregistrate în scopuri de TVA în conformitate cu art. 316 din Codul Fiscal:

→ cu sediul activității în România;

→ care în anul precedent nu au aplicat sistemul de TVA la încasare;

→ a căror cifra de afaceri în anul calendaristic precedent nu a depășit plafonul de 2.250.000 lei;

→ și optează pentru aplicarea sistemului de TVA la încasare.

Ce trebuie făcut dacă vă regăsiți în această situație:

 • Persoanele vor aplica sistemul de TVA la încasare – începând cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul următor celui în care nu a depășit plafonul, până la sfârșitul anului calendaristic în care au optat pentru aplicarea sistemului, cu condiția ca la data exercitării opțiunii (data de 25 ianuarie inclusiv) să nu fi depășit plafonul de 2.250.000 lei pentru anul în curs;
 • Trebuie să depună la organele fiscale formularul 097 – „Notificare privind aplicarea sistemului de TVA la încasare” prin care alege intrarea în sistem. Termenul pentru formularul 097 în această situație este: 25 ianuarie inclusiv.

Atenție: dacă în anul precedent persoana impozabilă a aplicat sistemul de TVA la încasare și cifra sa de afaceri nu a depășit plafonul stabilit mai sus de 2.250.000 lei. Ce vom face în acest caz? Referitor la această situație, trebuie să avem în vedere faptul că persoana impozabilă a optat în mod tacit pentru continuarea aplicării sistemului de TVA la încasare și nu are obligația depunerii notificării 097.

Situația 2) Persoanele impozabile:

→ care au sediul activității economice în România;

→ care se înregistrează în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul Fiscal în cursul anului;

→ și optează pentru aplicarea sistemului de TVA la încasare.

Ce trebuie făcut dacă vă regăsiți în această situație:

 • persoanele impozabile vor aplica începând cu data înregistrării în scopuri de TVA;
 • trebuie să depună la organele fiscale competente formularul 097 – „Notificare privind aplicarea sistemului de TVA la încasare” prin care alege intrarea în sistem din momentul înregistrării în scopuri de TVA.

Încetarea aplicării sistemului de TVA la încasare

Situația 1) Persoanele înregistrate în scopuri de TVA în conformitate cu art. 316 din Codul Fiscal:

→ care aplică sistemul de TVA la încasare;

→ și a căror cifră de afaceri a depășit plafonul de 2.250.000 lei.

Ce trebuie făcut dacă vă regăsiți în această situație:

 • persoanele impozabile vor aplica sistemul până la sfârșitul perioadei fiscale următoare celei în care plafonul a fost depășit;
 • trebuie să depună la organele fiscale competente formularul 097 – „Notificare privind aplicarea sistemului de TVA la încasare” din care rezultă ca a depășit plafonul și solicită încetarea aplicării sistemului de TVA la încasare. Termenul pentru formularul 097  în această situație este: până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care a depășit plafonul.

Atenție: dacă persoana impozabilă care depășește plafonul nu depune notificarea, aceasta va fi radiată din oficiu de organele fiscale competente, începând cu data înscrisă în decizia de radiere, din sistemul de TVA la încasare în perioada cuprinsă între data la care persoana impozabilă avea obligația de a nu mai aplica sistemul TVA la încasare și data radierii din oficiu de către organele fiscale.

Situația 2) Persoanele înregistrate în scopuri de TVA în conformitate cu art. 316 din Codul Fiscal:

→ care aplică sistemul de TVA la încasare;

→ și a căror cifră de afaceri nu depășește plafonul de 2.250.000 lei.

Ce trebuie făcut dacă vă regăsiți în această situație:

 • persoanele impozabile pot renunța la aplicarea sistemului de TVA la încasare oricând în cursul anului;
 • acestea trebuie să depună la organele fiscale competente formularul 097 – „Notificare privind aplicarea sistemului de TVA la încasare” din care să reiasă că nu a depășit plafonul și că încetează aplicarea sistemului. Termenul pentru formularul 097 în această situație este: între data de 01 și 25 ale lunii, cu excepția primului an în care au optat pentru aplicarea acestui sistem;
 • radierea din Registrul persoanelor care aplică sistemul TVA la încasare se va face începând cu prima zi a perioadei fiscale următoare celei în care a fost depus formularul 097.

Particularități privind prevederile aplicabile în următoarele situații:

Situația 1) Persoanele impozabile:

→ care au aplicat sistemul de TVA la încasare;

→ și CIF-ul de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform prevederilor art. 316, alin. (11), lit. a), e), și h) din Codul Fiscal.

Ce trebuie făcut dacă vă regăsiți în această situație:

 • în cazul livrărilor de bunuri sau a prestării de servicii efectuate înainte de anularea CIF-ului al societăților care au aplicat sistemul de TVA la încasare, dar a căror exigibilitate a TVA intervine în perioada în care persoana impozabilă nu are un cod valid de TVA, va depune formularul 311 – „Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal”. În cadrul formularului, contribuabilii vor declara valoarea TVA-ului colectat care trebuie plătit (vezi art. 324, alin. (10) din Codul Fiscal);
 • în cazul achizițiilor de bunuri/servicii efectuate în perioada în care persoanele impozabile au aplicat sau care au efectuat achiziții de bunuri/servicii de la persoane care aplicau sistemul de TVA la încasare, pentru care deducerea taxei se va face la momentul achitării facturilor către furnizori și care sunt eliminate din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. Taxa neachitată pentru achizițiile respective efectuate înainte de scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, se va deduce în primul decont de TVA sau într-un decont ulterior, în cazul în care plata s-a făcut în perioada în care nu aveau un cod valabil de TVA (vezi punctul 67 (13) din Norme).
Situația 2)  Persoanele impozabile:

→ care au aplicat sistemul de TVA la încasare;

→ și CIF-ul de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform prevederilor art. 316, alin. (11), lit. g) din Codul Fiscal.

Ce trebuie făcut dacă vă regăsiți în această situație:

 • în cazul livrărilor de bunuri sau a prestării de servicii efectuate înainte de anularea CIF-ului al societăților care au aplicat sistemul de TVA la încasare, dar a căror exigibilitate a TVA intervine în perioada în care persoana impozabilă nu are un cod valid de TVA, vor depune formularul 311 – „Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal”. În cadrul formularului, contribuabilii vor declara valoarea TVA-ului colectat care trebuie plătit (vezi art. 324, alin. (10) din Codul Fiscal);
 • în cazul achizițiilor de bunuri/servicii efectuate în perioada în care persoanele impozabile au aplicat sau care au efectuat achiziții de bunuri/servicii de la persoane care aplicau sistemul de TVA la încasare, pentru care deducerea taxei se va face la momentul achitării facturilor către furnizori și care sunt eliminate din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. Taxa neachitată pentru achizițiile respective efectuate înainte de scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, se va deduce la data plății, în cazul în care bunurile achiziționate nu se aflau în stoc la data anulării înregistrării în scopuri de TVA.
 • deducerea se va face prin formularul 307 – „Declarație privind sumele rezultate din ajustarea/corecția ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată” iar sumele respective se restituie de la Bugetul de Stat (vezi pct. 67 (12) din Norme).

Cine nu aplică sistemul de TVA la încasare (art. 282, alin. (4) din Codul Fiscal):

 persoanele impozabile care fac aparțin unui grup fiscal unic;

  persoanele impozabile care nu au sediul activității economice în România;

〉 persoanele impozabile care în anul precedent au depășit plafonul de 2.250.000 lei;

 persoanele impozabile care devin plătitoare de TVA conform art. 316 din Codul Fiscal în cursul anului și care au depășit plafonul de 2.250.000 lei în anul precedent sau în anul calendaristic în curs, plafonul fiind calculat în funcție de operațiunile realizate în perioada în care persoana impozabilă a avut un cod valid de TVA.

Observație: cifra de afaceri pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei este cea anuală și este formată din valoarea totală a livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii taxabile și/sau scutite de TVA, precum și pentru operațiunile desfășurate în străinătate conform art. 275 și 278, realizate în cursul anului calendaristic.

Sursă: Legea 227/2015 privind Codul Fiscal