Formularul 201 pentru anul 2017

Vă informăm că în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1.038 din 29 decembrie 2017 a fost publicat OPANAF nr. 3.726/2017 pentru modificarea şi completarea OPANAF nr. 3.695/2016 a fost stabilit un nou model pentru formularul 201 pentru anul 2017 începând cu data de 09 ianuarie 2018.

Începând cu data de 09 ianuarie 2017, pe site-ul ANAF regăsiți pdf-ul inteligent formularul 201 pentru anul 2017. Noua versiune a pdf-ului inteligent îl puteți descărca în subsolul articolului.

Cine depune formularul 201 pentru anul 2017

Formularul 201 pentru anul 2017 se depune de către următoarele categorii de contribuabili:

 • persoanele fizice rezidente române cu domiciliul în România;
 • persoanele fizice nerezidente care îndeplinesc cel puțin una din condițiile de rezidență:
  A) centrul intereselor vitale (averea, familia, copiii) este în România;
  B) persoanele fizice nerezidente care stau în România pentru o perioadă sau mai multe care însumate depășesc 183 de zile, într-un interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat.
  Care realizează venituri din străinătate, impozabile în România, cum ar fi:
  ⇒ venituri din activităţi independente (profesii libere, activități comerciale, valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală);
  ⇒ venituri din cedarea folosinţei bunurilor;
  ⇒ venituri din activităţi agricole, piscicultură, silvicultură;
  ⇒ venituri din investiții (cum ar fi: dividende, dobânzi, câștiguri din transferul titlurilor de valoare și alte venituri din investiții);
  ⇒ venituri din premii și din jocuri de noroc;
  ⇒ venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal;
  ⇒ venituri din pensii;
  ⇒ remunerații/indemnizații ale membrilor consiliului de administrație/administrator/cenzori și alte venituri similar celor din România;
  ⇒ alte venituri impozabile potrivit titlului IV Impozitul pe venit din Codul fiscal.
 • Persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România, și persoanele fizice nerezidente care îndeplinesc condițiile de rezidență, care desfășoară activitate salarială în străinătate într-un stat cu care România are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri și sunt plătite pentru activitatea salarială din străinătate de sau în numele unui angajator rezident în România ori cu un sediu permanent în România (veniturile salariale reprezintă cheltuială deductibilă a unui sediu permanent în România), în următoarele situații:

⇒ dacă persoana fizică a fost prezentă în străinătate pentru o perioadă mai mare decât cea prevăzută în convenția de evitare a dublei impuneri încheiată de România cu statul în care s-a desfășurat activitatea;

⇒ dacă detașarea în străinătate a persoanei fizice a încetat înainte de perioada prevăzută în convenția de evitare a dublei impuneri, iar angajatorul nu mai poate efectua reținerea diferențelor de impozit, întrucât între părți (angajat-angajator) nu mai există relații contractuale generatoare de venituri din salarii.

Observație: nu este persoană fizică rezidentă în România cetățeanul străin cu statut diplomatic sau consular, funcționar sau angajat al unui organism internațional și interguvernamental înregistrat în România, funcționar sau angajat al unui stat străin și nici membrii familiei.

Atenție !!! Documentele justificative, certificatele sau alte înscrisuri care se vor anexa la formularul 201 pentru anul 2017 și sunt într-o limbă străină vor fi însoțite de traduceri în limba română, certificate de traducători autorizați de Ministerul Justiției.

Termen de depunere pentru formularul 201 pentru anul 2017

Declarația privind veniturile realizate din străinătate, respectiv formularul 201 se depune anual până la 25 mai, inclusiv, a anului următor celui de realizare a venitului. Astfel, pentru anul 2017, termenul pentru formularul 201 este vineri, 25 mai 2018.

Unde depunem formularul 201 pentru anul 2017?

Prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, respectiv portalul www.e-guvernare.ro, utilizând un certificat digital calificat.

Anterior se depunea la registratura organului fiscal competent, în format hârtie respectiv prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin poștă. Vom reveni cu informații în cazul în care se vor păstra aceste modalități de depunere.

Sancțiuni pentru nedepunerea formularului 201 pentru anul 2017

Nedepunerea în termen a formularului 201 se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între 50 și 500 de lei. Există posibilitatea achitării a jumătate din minimul amenzii în termen de 48 de ore (art. 336, punctul 3 din Codul de Procedură Fiscală).

PENTRU A DESCĂRCA formularul 201 pentru anul 2017 (09.01.2018)  – CLICK AICI

Notă: pentru vizualizarea PDF-ului inteligent, fișierul trebuie descărcat. Vă recomandăm ca, la completarea declaraţiei să se verifice site-ul ANAF, în vederea utilizării ultimei versiuni a PDF-ului inteligent.

Sursă: OPANAF nr. 3.726/2017 pentru modificarea şi completarea OPANAF nr. 3.695/2016  pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice;

Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală;

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;

Infografic privind declarația 201 – click aici;

www.anaf.ro


Formularul 201 pentru anul 2017